Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Zbirka predmeta od drva i metala

Voditelj: mr.sc. Ivana Šarić Žic, kustosica

Zbirka predmeta od drva i metala ili samo jednog od tih dvaju materijala sadrži predmete primarnih gospodarskih djelatnosti, ratarstva, stočarstva, vinogradarstva, maslinarstva, ribarstva, zatim predmete kućnog rukotvorstva i obrta te one koji se upotrebljavaju u sakupljaštvu i transportu. Sadrži oruđe za ručnu obradu tla i oraće sprave. Mnogovrsne motike (sapon, matičica), lopate i druge alatke služile su za obrađivanje malih, nepristupačnih kraških obradivih površina koje su mukotrpno, ručno kultivirane, a tek ponegdje oraćim napravama, plužnicom (vrganj) i ralom te branama (zubatica) i drljačama za usitnjavanje zemljišta. Zbirka okuplja i različite vrste kosira za krčenje, obrezivanje nasada i ubiranje plodova, žetvenih srpova, kosa (brus, tombolac, perilo, železa za klepat/babica, klepac). U njoj su predstavljeni i predmeti za vršidbu na gumnucip, vijača, sitnica – a na gumnu se vršidba odvijala do pojave vršilica sredinom 20. stoljeća.
Stočarstvu pripadaju predmeti koji se koriste u transhumantnom stočarstvu (Velebit) i pregonskom stočarstvu (na otocima): oprema pastira (šćap, barila, borša), predmeti za stoku (pute, brnjice) te naprave za preradu mlijeka u mliječne proizvode – skutu, sir, maslo (stupe).
Sredozemno podneblje pogoduje kulturama masline i vinove loze, pa maslinici i vinogradi predstavljaju tipične vedute litoralnog pejzaža. Predmeti se uključeni u Zbirku upotrebljavaju pri uzgoju, berbi i preradi grožđa u vino (makina za špricat i mih za sumperat, brenta, tina, bačva), a neki su dio inventara koji se u tošu upotrebljava za dobivanje maslinovog ulja (športi, šešule, posude). Iako se vrste i tehnike ribolova nisu bitno promijenile, razvojno je evoluirao ribolovni pribor i ribolovne sprave, u prvom redu pogonska energija i plovila.
Jedan od vrednijih eksponata drvena je ladva, monoksil s otoka Krka, otkupljen od Antona Bogovića iz sela Bogovići kod Malinske 1957. godine, a slijede osti, svića, vrše, šešule za šekat.
U Zbirku drva i metala spadaju drveni predmeti različite namjene (barilice, badnji, brente, korita) te sav alat potreban za njihovu izradu (svidri, lita, blanja, nožac za tesat manige za ordenje, karta vetrata). Dio su Zbirke, također, i kućanski predmeti izrađeni od drva: pokućstvo, igračke i kuhinjsko drveno posuđe, ali i predmeti izrađenim različitim načinima ispreplitanja šiblja, slame, pruća, među kojima su najčešće košare (vrnja, panar, košić), zatim ograde, vrše, kolijevke, igračke, a opletale su se i staklene boce (bocuni) te dijelovi ili cijeli komadi pokućstva (sedilo kantrege).
Među kotlarskim se proizvodima čuvaju predmeti od bakra i lima: bakreni kotlovi i kotlići, kacijoli, sure za pripremu hrane i zagrijavanje vode, zatim pantagane, sići. Obavezan su inventar kućnog ognjišta predmeti kovačkog obrta: trenogi, komoštre/verugi, gradele, mulete, paleta i popečak, izrađeni od kovana željeza.
Sakupljaštvo je osobito važan izvor prehrane u područjima škrta tla. Sakupljalo se sve što je jestivo ili ljekovito (šparugi, lukići, kostanji, divi radić, matar, kuš, lumber…). Ubiralo se, sortiralo, sušilo, premetalo i pohranjivalo u posudama, košarama, na posebno pletenim površinama (za sušenje), a zatim, po potrebi, usitnjavalo u malim drvenim ili kamenim stupama. Za sakupljaštvo, a i za sve ostale djelatnosti, u većoj je ili manjoj mjeri nužno prenošenje i prevoženje – razvili su se različiti načini i vrste transporta. Prenosili su i putovali i ljudi i životinje. Upotrebljavali su košare, plašćenice, brente, barile, samar, jaram, kola, civeri.

Skip to content