Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju

 • Uvjeti i način ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju utvrđeni su Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN., br. 115/01).
 • Muzejska građa i dokumentacija daje se na uvid radi ­njezine znanstvene i stručne obrade, izlaga­nja, objav­ljiva­nja, u publicis­tičke svrhe, te za potrebe nastave i u druge opravdane svrhe.
 • Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju obuhvaća: pre­gled građe i dokumentacije, izradu preslika i presnimaka izvornika sa svrhom da­lj­nje stručne i znanstvene obrade, objav­ljiva­nja i izlaga­nja.
 • Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju koji ima za svrhu ­njezino korište­nje u komercijalne svrhe uređuje se posebnim ugovorom između muzeja i zainteresirane strane, sukladno općima aktima muzeja i posebnim propisima.
 • Za ostvariva­nje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju zainteresirana osoba podnosi pisani zahtjev na posebnom obrascu u koji se obvezno upisuju osobni podaci, podaci o mjestu stanova­nja, odnosno podaci o instituciji, tema istraživa­nja odnosno druga svrha uvida u građu i dokumentaciju.
 • Odobre­nje za uvid u muzejsku građu i dokumentaciju daje ravnate­lj odnosno vodite­lj muzeja, najkasnije u roku od 15 dana od podno­še­nja zahtjeva.
 • Odobre­nje za uvid u muzejsku građu i dokumentaciju vrijedi samo za osobu koja je podnijela zahtjev, te ona potpisuje da je upoznata s načinom i uvjetima uvida u muzejsku građu i dokumentaciju.
 • Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju privremeno se može uskratiti ako je ona oštećena, ako je na stručnoj obradi ili je uvid već odobren drugoj osobi.
 • Muzejska građa i dokumentacija daje se u pravilu na uvid u obliku preslika i snimaka.
 • Ukoliko preslici ili snimke ne postoje, muzej je dužan na zahtjev korisnika, a uz prethodno odobre­nje ravnate­lja odnosno vodite­lja muzeja, organizirati snima­nje izvorne građe i dokumentacije, na trošak podnosite­lja zahtjeva.
 • Korisnik je obvezan u publikacijama i stručnim radovima u kojima koristi muzejsku građu i dokumentaciju dobivenu na uvid uredno navesti izvor i podatke o vlasniku, odnosno muzeju.
 • Za publicira­nje muzejske građe i dokumentacije korisnik je obvezan pismeno zatražiti posebno odobre­nje ravnate­lja odnosno vodite­lja muzeja.
 • U slučaju publicira­nja korištene građe i dokumentacije, korisnik je dužan predati muzeju tri primjerka publikacije u kojoj je objavio građu ili dokumentaciju.

 

Pravilnik o korištenju muzejske građe – pdf

Zahtjev za uvid u muzejsku građu i dokumentaciju možete skinuti u formatu doc i pdf

Skip to content