Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pravo na pristup informacijama

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti. U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je KATALOG INFORMACIJA POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA kojeg možete preuzeti ovdje.

Osoba za kontakt:

Službenik za informiranje – Natalie luić, dipl.iur.

Telefon: 051/213-578
E-mail: uprava[at]ppmhp.hr

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama dostupan je na: www.ppmhp.hr  i facebook stranici PPMHP-a. Pisani zahtjev:

  • Poštom na adresu sjedišta, Trg Riccarda Zanelle 1, 51 000 Rijeka
  • Elektroničkom poštom na adresu uprava[at]ppmhp.hr.
  • Telefaksom na broj +385 51 213-578

Usmeni zahtjev:

  • telefonom na broj: + 385 51213578
  •  na zapisnik u prostorijama PPMHP-a radnim danom od 8,00-16,00 sati

Ako je zahtjev podnesen u usmenom obliku, o tome će se sastaviti Zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja o tome će se sastaviti službena zabilješka. PPMHP, sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, ima pravo na naknadu od korisnika stvarnih materijalnih troškova kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. PPMHP će podnositelju usmenog ili pisanog zahtjeva omogućiti pristup informaciji u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, odnosno na način i u rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Ovdje možete sknuti Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – doc, Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – doc i Zahtjev za pristup informacijama – doc.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014, NN 15/2014)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu – pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu – pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu – pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu – pdf i csv

Izvješće o zaprimljenim zahtjevima i proslijeđenim informacijama u 2011. godini – pdf

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka – pdf

Odluka o imenovanju službenika za informiranje – pdf

Skip to content