Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Numizmatička zbirka

Voditelj: Ivo Mileusnić, kustos

Numizmatička zbirka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u Rijeci reorganizacijom zbirki 2007. godine iz Arheološkog svrstana je u Kulturno – povijesni odjel. Fond zbirke okuplja materijal razvrstan u tri skupine – antički novac, novac srednjeg i novog vijeka te medalje. Način prikupljanja numizmatičke građe je raznolik, a uključuje nalaze sa arheoloških iskopavanja, darovane predmete i otkup predmeta no temeljni dio građe sačinjava inventar negdašnjeg Musea Civica te Gradskog muzeja Sušak. Prema podacima revizije iz 2005. godine zbirka sadrži ukupno 5464 predmeta od čega je 4404 inventiranih predmeta i 1060 neinventiranih numizmata. U računalni program M++ inventirano je 960 predmeta. Materijal zbirke je trenutno pohranjen i čuva se u čuvaonici Arheološkog odjela. Također, materijal do sada nije bio izložen no upravo se priprema izbor numizmata za novi stalni postav.
U cilju čuvanja i zaštite zbirke provodi se redovita preventivna zaštita kojoj prethodi vizualizacija numizmatičkog fundusa.
Povijest stvaranja Numizmatičke zbirke Muzeja je od samih početaka utkana u nastojanje utemeljenja gradskog muzeja u Rijeci, ali je također usko vezana i za razvojni put Gradskog muzeja na Sušaku. Koncept numizmatičke zbirke Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja, kao regionalnog tj. županijskog muzeja nema direktan opći nacionalni karakter. Zadatak Numizmatičke zbirke uklapa se u osnovni zadatak samog muzeja kojem pripada, a koji je ograničen na područje svoga djelovanja. Prema tome, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja mora u okviru svoje numizmatičke zbirke sabirati novac i platežna sredstva koja su bila u upotrebi na području djelovanja muzeja sa naročitim naglaskom na regionalne specifičnosti i karakteristike. To je uostalom i osnovni princip za numizmatičke zbirke regionalnih muzeja. Na taj način će i numizmatička zbirka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja kao županijskog muzeja dati svoj značajni doprinos općoj nacionalnoj numizmatici, a samim time nacionalnoj i općoj kulturi i povijesti uopće.

Skip to content