Integrirani projekt revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci

Cilj prve faze projekta je izrada studijske i projektne dokumentacije potrebne za pristupanje fazi provedbe integriranog projekta. Osim pripreme dokumentacije, tijekom trajanja projekta obuhvaćene su i aktivnosti diseminacije i koordinacije projektnih aktivnosti sukladno pravilima Europske unije.
Posljedično, uspješnom pripremom studijske i projektne dokumentacije za integrirani projekt ostvarili bi se uvjeti za provedbu građevinskih zahvata i opremanje dva zaštićena nepokretna kulturna dobra: Guvernerove palače (oznaka dobra: Z-99) i Nugentove kuće (oznaka dobra: P-5257) te strateški okvir za buduće djelovanje korisnika, kao i njegovo pozicioniranje i valoriziranje u turističkom kontekstu na području Primorsko-goranske županije, odnosno unutar Grada Rijeke. U suradnji s projektnim partnerima, Gradom Rijekom i Primorsko-goranskom županijom stvorit će se preduvjeti za prezentiranje i jačanje prepoznatljivosti pokretne i nepokretne baštine koju korisnik čuva na obje lokacije.

Svim aktivnostima planiranog projekta i rezultatima koje će se ostvariti, stvorit će se prilike za razvoj novih i unaprjeđenje postojećih sadržaja, programa, usluga te aktivnosti koje su u djelokrugu prijavitelja, što će ujedno doprinijeti održivom razvoju i unaprjeđenju upravljanja kulturnom baštinom na području Primorsko-goranske županije. Kako je kulturna baština kojom upravlja prijavitelj, u ovom slučaju pokretna i nepokretna, zbog svoje jedinstvenosti i privlačnosti izrazito vrijedan resurs, prepoznata je kao ključno ulaganje Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke u sektoru kulture, s najvećim potencijalom za revitalizaciju i turističku valorizaciju, ali i stvaranje novih i inovativnih te moderniziranje postojećih obrazovnih i znanstvenih programa te usluga koje prema Statutu obavlja korisnik.
Dugoročno, projekt će rezultirati otvaranjem novih radnih mjesta koja će biti izravna posljedica provedbe integriranog projekta.

Trajanje projekta: 3.12.2014. – 30.01.2019.
Vrijednost projekta: 3.486.133,68 kn
Iznos potpore Europske Unije: 2.563.485,11 kn

Kontakt osoba za više informacija: Tamara Crnko (tamara.crnko[at]ppmhp.hr)

Poveznice vezane uz projekt: www.strukturnifondovi.hr

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Skip to content