Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Maritime and History Museum of the Croatian Littoral

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Prices of using museum material

C J E N I K

usluge korištenja muzejske građe i dokumentacije

Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka u komercijalne svrhe*

1. Umnažanje, raspačavanje, javno prikazivanje i korištenje gradiva i kopija gradiva

1.1. U knjigama, brošurama, časopisima: c/b

1.1.1. Naklada do 1.000 primjeraka…………………………..………. 100,00 kn

1.1.2. Naklada od 1.000 do 5.000 primjeraka .. …………………….. 150,00 kn

1.1.3. Naklada od 5.000 do 20.000 primjeraka ..……………………. 200,00 kn

1.1.4. Naklada iznad 20.000 primjeraka ..……..……………..……… 250,00 kn

1.1.5. Reprodukcije na koricama, ovitku ili naslovnoj stranici: c/b

1.1.5.1. Naklada do 1.000 primjeraka…………………………….….. 200,00 kn

1.1.5.2. Naklada od 1.000 do 5.000 primjeraka .. ………………….. 350,00 kn

1.1.5.3. Naklada od 5.000 do 20.000 primjeraka ..…………………. 400,00 kn

1.1.5.4. Naklada iznad 20.000 primjeraka ..……..………………….. 500,00 kn

1.2. Na plakatima, razglednicama, u kalendarima: c/b

1.2.1. U nakladi do 1.000 komada …………………….……..…..…. 600,00 kn

1.3. Objava na internetskim stranicama i društvenim mrežama

1.3.1 Po fotografiji/scanu predmeta……………………………………..80,00kn

2. Izrada preslika na papiru

2.1. Format A4 c/b ispis korisničke kvalitete (kopirni stroj) .……10,00 kn/kom

2.2. Format A3 c/b ispis korisničke kvalitete (kopirni stroj) …… 20,00 kn/kom

3. Skeniranje, snimanje digitalnom kamerom

3.1. Skeniranje skenerom do formata A4 po predlošku ……………. 20,00 kn

3.2. Skeniranje c/b i color negative i dijapozitiva po predlošku .…… 40,00 kn

3.3. Snimanje digitalnom kamerom jednostavni predlošci …..…… 150,00 kn

3.3. Snimanje digit. kamerom predlošci s najvišim zahtjevima ….. 350,00 kn

4. Isporuka digitalnog zapisa po jednom komadu:

4.1. CD-a ………………………………………………………………… 50,00 kn

4.2. DVD-a …….…………………………………………………………. 70,00 kn

Opće napomene:

Kod svih usluga kod kojih se pojavljuju neki materijalni troškovi isti se dodaju na cijenu usluge.

Cijene specifičnih usluga koje nisu predviđene cjenikom usluga utvrđuju se za svaki pojedini slučaj.

Cijenik je sastavni dio Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka.

* Cijenik se ne odnosi na korištenje muzejske građe u svrhu stručne i znanstvene obrade i objave.

Skip to content