Dokumenti
Pravo na pristup informacijama

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15) svaka domaća ili strana fizička i pravna osoba (korisnik) može od tijela javne vlasti zatražiti informaciju koju posjeduje, kojom raspolaže ili koju nadzire određeno tijelo javne vlasti. U cilju ostvarivanja prava na pristup informacijama ustrojen je KATALOG INFORMACIJA POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA kojeg možete preuzeti ovdje.

Osoba za kontakt:

Službenik za informiranje – Natalie luić, dipl.iur.

Telefon: 051/213-578
E-mail: uprava[at]ppmhp.hr

Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama dostupan je na: www.ppmhp.hr  i facebook stranici PPMHP-a. Pisani zahtjev:

 • Poštom na adresu sjedišta, Trg Riccarda Zanelle 1, 51 000 Rijeka
 • Elektroničkom poštom na adresu uprava[at]ppmhp.hr.
 • Telefaksom na broj +385 51 213-578

Usmeni zahtjev:

 • telefonom na broj: + 385 51213578
 •  na zapisnik u prostorijama PPMHP-a radnim danom od 8,00-16,00 sati

Ako je zahtjev podnesen u usmenom obliku, o tome će se sastaviti Zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja o tome će se sastaviti službena zabilješka. PPMHP, sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, ima pravo na naknadu od korisnika stvarnih materijalnih troškova kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. PPMHP će podnositelju usmenog ili pisanog zahtjeva omogućiti pristup informaciji u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, odnosno na način i u rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Ovdje možete sknuti Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije – doc, Zahtjev za ponovnu uporabu informacija – doc i Zahtjev za pristup informacijama – doc.

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/2014, NN 15/2014)

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu – pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu – pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu – pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu – pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu – pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu – pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu – pdf i csv

Izvješće o zaprimljenim zahtjevima i proslijeđenim informacijama u 2011. godini – pdf

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka – pdf

Odluka o imenovanju službenika za informiranje – pdf

Planovi i izvješća o radu

Izvještaj o radu za 2023. godinu. – I_MDC_2023.pdf, I_PGZ_2023.pdf

Izvještaj o radu za 2022. godinu. – I_MDC_2022.pdf, I_PGZ_2022.pdf

Izvještaj o radu za 2021. godinu. – I_MDC_2021.pdf, I_PGZ_2021.pdf

Izvještaj o radu za 2020. godinu. – I_MDC_20.pdf, I_PGZ_2020.pdf

Izvještaj o radu za 2019. godinu. – I_MDC_19.pdf, I_PGZ_2019.pdf

Izvještaj o radu za 2018. godinu. – I_MDC_18.pdf, I_PGZ_18.pdf

Izvještaj o radu za 2017. godinu. – I_PGZ_17.pdf

Izvještaj o radu za 2016. godinu. – I_PGZ_16.pdf

Izvještaj o radu za 2015. godinu. – I_PGZ_2015.pdf

Izvještaj o radu za 2014. godinu. – I_PGZ_14.pdf

Izvještaj o radu za 2013. godinu. – I_MDC_13.pdf, I_PGZ_13.pdf

Izvještaj o radu za 2012. godinu. – I_MDC_12.pdf, I_PGZ_12.pdf

Izvještaj o radu za 2011. godinu. – I_MDC_11.pdf, I_PGZ_11.pdf

Izvještaj o radu za 2010. godinu. – I_MDC_10.pdf, I_PGZ_10.pdf

Izvještaj o radu za 2009. godinu. – I_MDC_09.pdf, I_PGZ_09.pdf

Izvještaj o radu za 2008. godinu. – I_MDC_08.pdf, I_PGZ_08.pdf

Izvještaj o radu za 2007. godinu. – I_MDC_07.pdf, I_PGZ_07.pdf

Izvještaj o radu za 2006. godinu. – I_MDC_06.pdf, I_PGZ_06.pdf

Izvještaj o radu za 2005. godinu. – I_PGZ_05.pdf

Program rada i razvitka za 2024. godinu – pdf

Plan i program rada za 2023. godinu – pdf

Plan i program rada za 202. godinu – pdf

Plan i program rada za 2021. – P_PGZ_2021.pdf

Plan i program rada za 2020. – P_PGZ_2020.pdf

Plan i program rada za 2019. – P_PGZ_2019.pdf

Plan i program rada za 2018. – P_PGZ_2018.pdf

Plan i program rada za 2017. – P_PGZ_2017.pdf

Plan i program rada za 2016. – P_PGZ_2016.pdf

Plan i program rada za 2015. – P_PGZ_2015.pdf

Plan i program rada za 2014. – P_PGZ_2014.pdf

Plan i program rada za 2013. – P_PGZ_2013.pdf

Prijedlog trogodišnjeg plana za razdoblje 2013. – 2015. –  P_PGZ_13_15.pdf

Program inventarizacije i upisa muzejske građe i muzejske dokumentacije 2020. – pdf

Narativno izvješće za Istraživanje i segmentaciju publike – pdf

Javna nabava

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE za 2024. – pdf

PLAN NABAVE 2024. – pdf

VIII. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE za 2023. – pdf

VII. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE za 2023. – pdf

VI. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE za 2023. – pdf

V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE za 2023. – pdf

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE za 2023. – pdf

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE za 2023. – pdf

II . IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE za 2023. – pdf

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE za 2023. – pdf

PLAN NABAVE za 2023. – pdf

PLAN NABAVE za 2022. – pdf

V. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE za 2021. – pdf

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE za 2021. – pdf

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE za 2021. – pdf

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE za 2021. – pdf

I . IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE za 2021. – pdf

PLAN NABAVE za 2021. – pdf

III. izmjene i dopune PLANA NABAVE za 2020. – pdf

II. izmjene i dopune PLANA NABAVE za 2020. – pdf

I. izmjene i dopune PLANA NABAVE za 2020. – pdf

PLAN NABAVE za 2020. – pdf

V izmjene i dopune PLANA NABAVE za 2019. – pdf

IV. izmjene i dopune PLANA NABAVE za 2019. – pdf

III. Izmjene i dopune PLANA NABAVE za 2019. – pdf

II. izmjena i dopuna PLANA NABAVE za 2019. – pdf

I. dopune plana nabave 2019. – pdf

Plan nabave 2019-usvojen na MV – pdf

II. izmjene i dopune plana nabave 2018. usvojene na MV – pdf

I. izmjene i dopune plana nabave 2018. usvojene na MV – pdf

Plan nabave 2018-usvojen na MV – pdf

I. izmjene i dopune plana nabave za 2017. usvojene na MV – pdf

Plan nabave 2017. – pdf

II. Izmjene i dopune plana nabave 2016 – pdf

I. Izmjene i dopune plana nabave 2016 – pdf

Plan nabave 2016. – pdf

III. Izmjene i dopune plana nabave 2015. – usvojen na UV – pdf

II. Izmjene i dopune plana nabave 2015. – usvojen na UV – pdf

I. Izmjene i dopune plana nabave 2015. – usvojen na UV – pdf

Plan nabave 2015. – pdf

III. izmjene i dopune Plana nabave za 2014 – pdf

II. izmjene i dopune Plana nabave za 2014 – pdf

I. izmjene i dopune Plana nabave za 2014 – pdf

Plan nabave 2014. – pdf

Plan nabave 2013. – pdf

Plan nabave 2012. + I Izmjene – pdf

Plan nabave 2012. – pdf

Pravilnik o jednostavnoj nabavi – pdf

Izmjene i dopune Pravilnika o jednostavnoj nabavi – pdf

II. izmjene i dopune Pravilnika o jednostavnoj nabavi – pdf

Uputa o postupanju u nabavi roba, radova i usluga bagatelne vrijednosti – pdf

Obavijest o postojanju sukoba interesa – html

Registar ugovora o javnoj nabavi 2018-2023 – xlsx

Temeljem članka 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) PPMHP vodi Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kuna, objavljuje u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske (https://eojn.nn.hr/Oglasnik/).

Korištenje prostora

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka nudi uslugu privremenog i povremenog korištenja prostora u reprezentativnim muzejskim dvoranama, atriju i perivoju Guvernerove palače.

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka daje na privremeno ili povremeno korištenje:

 

Atrij – reprezentativan središnji prostor palače natkriven svjetlarnikom, primjeren za održavanje izložbi, raznih prijema i manifestacija.

 

Mramornu dvoranu – nekadašnju plesnu dvoranu, dvostruke visine i dobrih akustičkih svojstava, primjerenu za održavanje koncerata klasične glazbe, predavanja različitih sadržaja i radionice.

 

Mali atrij – ulazni prostor (vestibul) s centralnim ulaznim stubištem, primjeren za održavanje manjih izložbi i tiskovnih konferencija.

 

Perivoj – perivoj Guvernerove palače uređen u stilu francuskih parkova, primjeren za održavanje koncerata, razne radionice i druge sadržaje.

 

Za informacije o korištenju prostora pregledajte Pravilnik i Cjenik.

Ovdje možete skinuti Zahtjev za korištenje prostora u doc i pdf formatu.

Za sve upite za korištenje prostora, molimo kontaktirajte:
Natalie Luić, viša stručna suradnica za pravne i opće poslove
natalie@ppmhp.hr

Opći akti Muzeja, zakoni i podzakonski akti

Zakon o muzejima – URL

Zakon o ustanovama – URL

Pravilnik o korištenju službenih vozila – pdf

Pravila za upravljanje dokumentarnim gradivom i popis dokumentarnog gradiva s rokovima čuvanja PPMHP – pdf

Pravilnik o postupku i mjerama za zaštitu dostojanstva radnika PPMHP – pdf

Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Primorsko-goranske županije – URL

Dodatak I. Kolektivnom ugovoru – URL

Poslovnik o radu upravnog vijeća PPMHP-a – pdf

Pravilnik procjena muzejske građe vrijednost imovine – pdf

Pravilnik o zaštiti muzejske građe – pdf

Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi – pdf

Pravilnik o očevidniku muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba – pdf

Pravilnik o polaganju stručnih ispita u muzejskoj struci – pdf

Pravilnik o stručnim i tehničkim standardima za određivanje vrste muzeja, za njihov rad, te za smještaj muzejske građe i muzejske dokumentacije – pdf

Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske – html

II Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada – pdf

Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada – pdf

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada – pdf

Pravilnik o radu Muzeja – pdf

Pravilnik o zaštiti od požara – pdf

Pravilnik o nagrađivanju – pdf

Pravilnik o Upisniku javnih i privatnih muzeja u Republici Hrvatskoj – pdf

Pravilnik o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske – pdf

Pravilnik o davanju na privremeno ili povremeno korištenje muzejskih prostora i visini naknade – pdf prilog 1 – cjenik prilog 2 – zahtjev

Pravilnik o uvidu u muzejsku građu i dokumentaciju – pdf

Poslovnik o radu Stručnog vijeća – pdf

Izjava o politici skupljanja građe – pdf

Obrazac zahtjeva za identifikaciju i ekspertizu – doc

Pravilnik o načinu stjecanja muzejske građe – pdf

Izmjene i dopune Pravilnika o načinu stjecanja muzejske građe – pdf

Uvjeti i protokol o načinu i uvjetima obavljanja ekspertiza – pdf

Pravilnik o korištenju vlastitih prihoda – pdf

Pravilnik o korištenju poslovne kartice – pdf

Pravilnik o korištenju službenih mobitela i informatičke opreme – pdf

Procedura evidentiranja muzejske građe – pdf

Procedura stvaranja ugovornih obveza – pdf

Dopuna procedure stvaranja ugovornih obveza – pdf

Procedura zaprimanja, provjere i plaćanja po računima – pdf

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka – pdf

Procedura putni nalozi- pdf

Procedura putni nalozi – dopuna – pdf

Procedura o blagajnickom poslovanju – pdf

Plan zapošljavanja PPMHP za 2024. – pdf

Izmjene i dopune Plana zapošljavanja PPMHP za 2024 – pdf

Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju
 • Uvjeti i način ostvarivanja uvida u muzejsku građu i dokumentaciju utvrđeni su Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN., br. 115/01).
 • Muzejska građa i dokumentacija daje se na uvid radi ­njezine znanstvene i stručne obrade, izlaga­nja, objav­ljiva­nja, u publicis­tičke svrhe, te za potrebe nastave i u druge opravdane svrhe.
 • Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju obuhvaća: pre­gled građe i dokumentacije, izradu preslika i presnimaka izvornika sa svrhom da­lj­nje stručne i znanstvene obrade, objav­ljiva­nja i izlaga­nja.
 • Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju koji ima za svrhu ­njezino korište­nje u komercijalne svrhe uređuje se posebnim ugovorom između muzeja i zainteresirane strane, sukladno općima aktima muzeja i posebnim propisima.
 • Za ostvariva­nje uvida u muzejsku građu i dokumentaciju zainteresirana osoba podnosi pisani zahtjev na posebnom obrascu u koji se obvezno upisuju osobni podaci, podaci o mjestu stanova­nja, odnosno podaci o instituciji, tema istraživa­nja odnosno druga svrha uvida u građu i dokumentaciju.
 • Odobre­nje za uvid u muzejsku građu i dokumentaciju daje ravnate­lj odnosno vodite­lj muzeja, najkasnije u roku od 15 dana od podno­še­nja zahtjeva.
 • Odobre­nje za uvid u muzejsku građu i dokumentaciju vrijedi samo za osobu koja je podnijela zahtjev, te ona potpisuje da je upoznata s načinom i uvjetima uvida u muzejsku građu i dokumentaciju.
 • Uvid u muzejsku građu i dokumentaciju privremeno se može uskratiti ako je ona oštećena, ako je na stručnoj obradi ili je uvid već odobren drugoj osobi.
 • Muzejska građa i dokumentacija daje se u pravilu na uvid u obliku preslika i snimaka.
 • Ukoliko preslici ili snimke ne postoje, muzej je dužan na zahtjev korisnika, a uz prethodno odobre­nje ravnate­lja odnosno vodite­lja muzeja, organizirati snima­nje izvorne građe i dokumentacije, na trošak podnosite­lja zahtjeva.
 • Korisnik je obvezan u publikacijama i stručnim radovima u kojima koristi muzejsku građu i dokumentaciju dobivenu na uvid uredno navesti izvor i podatke o vlasniku, odnosno muzeju.
 • Za publicira­nje muzejske građe i dokumentacije korisnik je obvezan pismeno zatražiti posebno odobre­nje ravnate­lja odnosno vodite­lja muzeja.
 • U slučaju publicira­nja korištene građe i dokumentacije, korisnik je dužan predati muzeju tri primjerka publikacije u kojoj je objavio građu ili dokumentaciju.

 

Pravilnik o korištenju muzejske građe – pdf

Zahtjev za uvid u muzejsku građu i dokumentaciju možete skinuti u formatu doc i pdf

Ispunjeni zahtjev slati na – luka@ppmhp.hr

Uvjeti korištenja

Koristeći ovaj servis slažete se i razumijete sljedeće:

1. Autori ovih stranica ne preuzimaju nikakvu odgovornost za način na koji naši posjetitelji koriste programe, informacije koje se nalaze na našim stranicama ili na stranicama koje su povezane linkom izvan domene PPMHP.hr.

2. Ulaskom na ove stranice slažete se da nećete reproducirati, duplicirati, kopirati, prodavati, preprodavati ili eksploatirati za komercijalne svrhe, bilo koji dio usluge koji pružamo.

3. PPMHP.hr pridržava pravo da u bilo kojem trenutku promjeni uvjete korištenja, prekine rad (privremeno ili stalno) ili promjeni način rada bez prethodne najave.

4. PPMHP.hr ne odgovara za eventualnu štetu nastalu korištenjem informacija ili programa skinutih sa ovih stranica ili korištenjem stranica izvan naše domene koje su povezane linkom.

5. PPMHP.hr ne odgovara za točnost informacija na stranicama izvan naše domene koje su povezane linkom.

6. PPMHP.hr ni na koji način nije odgovoran niti ne daje nikakve garancije da će naša usluga dostići vaša očekivanja, da će usluga biti konstantna, bez grešaka, pravovremena i sigurna.

7. PPMHP.hr ni na koji način nije odgovoran niti ne daje nikakve garancije da će roba kupljena putem vanjskih linkova biti ispravna i da će ispuniti vaša očekivanja.

8. Sve informacije ili savjeti dostavljeni putem stranica PPMHP.hr ne služe kao garancija ili pravovaljani dokument osim ako to nije posebno navedeno.

9. Izričito se slažete i razumijete da PPMHP.hr u nikojem slučaju nije odgovoran za eventualnu nastalu direktnu, indirektnu, slučajnu, specijalnu ili štetu s posljedicama gubitka profita.

10. PPMHP.hr poštuje i priznaje intelektualno vlasništvo i autorska prava i ni na koji način ne podržava kršenje autorskih prava i piratstvo.[:]

Financijska izvješća

2023.

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 2023 – pdf

Obvezne bilješke uz Bilancu 2023 – xlsx

Obrasci financijskih izvještaja 2023 – xlsx

Bilješke uz finacijski izvještaj 2023 – docx

Polugodišnji izvještaj o izvršenju fin. plana PPMHP 2023 – pdf

2022.

Obrasci financijskih izvještaja za 2022 – xlsx

Referentna stranica – pdf

Bilješke uz financijski izvještaj za 2022 – docx

Obvezne bilješke uz Bilancu za 2022 – xlsx

2021.

Obrasci financijskog izvještaja za 2021.g. ref.stranica – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2021.g. PR-RAS – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2021. g. BIL – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2021. RASF – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2021. P-VRIO – pdf

Obrasci financijskog izvještja za 2021.g. Obveze – pdf

Obvezne bilješke uz BIL 2021. – pdf

Bilješke uz financijski izvještaj za 2021.g. – pdf

2020.

Obrasci financijskog izvještaja za 2020.g. ref.stranica – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2020.g. PR-RAS – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2020. g. BIL – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2020. RASF – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2020. P-VRIO – pdf

Obrasci financijskog izvještja za 2020.g. Obveze – pdf

Obvezne bilješke uz BIL 2020. – pdf

Bilješke uz financijski izvještaj za 2020.g. – pdf

2019.

Obrasci financijskog izvještaja za 2019.g. ref.stranica – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2019.g. PR-RAS – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2019. g. BIL – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2019. RASF – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2019. P-VRIO – pdf

Obrasci financijskog izvještja za 2019.g. Obveze – pdf

Obvezne bilješke uz BIL 2019. – pdf

Bilješke uz obveze 2019. – pdf

Bilješke uz financijski izvještaj za 2019.g. – pdf

2018.

Obrasci financijskog izvještaja za 2018. – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2018. RasF – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2018. PVRIO – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2018. PRRAS – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2018. Obv – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2018. Bil – pdf

Bilješke _tablice BIL 2018. – pdf

Biilješke _Obveze_tablica 2018. – pdf

2017.

Obrasci financijskog izvještaja za 2017. – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2017. RasF – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2017. PVRIO – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2017. PRRAS – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2017. Obv – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2017. Bil – pdf

Bilješke _tablice BIL 2017. – pdf

Biilješke _Obveze_tablica 2017. – pdf

2016.

Obrasci financijskog izvještaja za 2016. – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2016. RasF – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2016. PVRIO – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2016. PRRAS – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2016. Obv – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2016. Bil – pdf

2015.

Obrasci financijskog izvještaja za 2015. – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2015. RasF – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2015. PVRIO – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2015. PRRAS – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2015. Obv – pdf

Obrasci financijskog izvještaja za 2015. Bil – pdf

2014.

Obrasci financijskog izvještaja za 2014. – pdf

Referentna stranica – financijskog izvještaja za 2014. – pdf

Obrazac PR-RAS za konsolidaciju 2014. – pdf

Referentna stranica – obrazac PR-RAS – pdf

Financijski planovi

I. Izmjene i dopune financijskog plana 2024.

 1. Opći dio – sažetak –pdf
 2. Opći dio – račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji – pdf
 3. Opći dio – račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja – pdf
 4.  Opći dio – račun prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji  – pdf
 5. Opći dio – račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji – pdf
 6. Opći dio – račun financiranja prema izvorima financiranja – pdf
 7. Posebni dio – pdf

Financijski plan za 2024. i projekcija plana za 2025. i 2026. godinu

 1. Opći dio – sažetak –pdf
 2. Opći dio – račun prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji – pdf
 3. Opći dio – račun prihoda i rashoda prema izvorima financiranja – pdf
 4.  Opći dio – račun prihoda i rashoda prema funkcijskoj klasifikaciji  – pdf
 5. Opći dio – račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji – pdf
 6. Opći dio – račun financiranja prema izvorima financiranja – pdf
 7. Posebni dio – pdf

II. Izmjene i dopune financijskog plana 2023. godina

 1. Opći dio- sažetak – pdf
 2. Opći dio – račun prihoda i rashoda – pdf
 3. Posebni dio – prihodi – pdf
 4. Rashodi prema funk.klasifikaciji – pdf
 5. Posebni dio – RASHODI – pdf

I. Izmjene i dopune financijskog plana 2023. godina

 1. Posebni dio – prihodi – pdf
 2. Posebni dio – rashodi – pdf
 3. Opći dio – račun prihoda i rashoda – pdf
 4. Opći dio – sažetak – pdf

Financijski plan za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu

 1. Opći dio – sažetak –pdf
 2. Opći dio – račun prihoda i rashoda – pdf
 3. Opći dio – rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji – pdf
 4. Opći dio – račun financiranja – pdf
 5. Posebni dio – pdf
 6. Financijski plan za 2023. i projekcija plana za 2024. i 2025. godinu – pdf

 

II. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu

 1. Opći dio – pdf
 2. Opći dio – račun prihoda i rashoda – pdf
 3. Posebni dio – prihodi – pdf
 4. Posebni dio – rashodi – pdf

I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2022. godinu

 1. Opći dio – pdf
 2. Opći dio – račun prihoda i rashoda – pdf
 3. Posebni dio – prihodi – pdf
 4. Posebni dio – rashodi – pdf

Financijski plan za 2022. i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu

 1. Opći dio – pdf
 2. Opći dio – račun prihoda i rashoda – pdf
 3. Posebni dio – prihodi – pdf
 4. Posebni dio – rashodi – pdf

Izmjene i dopune plana zapošljavanja za 2022. godinu – pdf

Plan zapošljavanja za 2022. godinu – pdf

 

Strategija razvoja
Odluka o produženju strategije – pdf

Strateški plan razvoja muzeja 2016.-2020. – pdf

Komunikacijska strategija Plana razvoja PPMHP – pdf

Osnivač

Osnivač Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka je Primorsko-goranska županija.
Upravno vijeće

Obavijest o mogućnosti neposrednog uvida/prisustvovanja sjednicama Upravnog vijeća
U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća, sjednici mogu prisustvovati najviše tri zainteresirane osobe.
Zahtjev za prisustvovanje sjednici Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka može se podnijeti po objavi dnevnog reda Upravnog vijeća Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka na mrežnim stranicama, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 48 sati prije početka sjednice.
Podnositelj zahtjeva će o načinu na koji je riješen njegov zahtjev biti obaviješten najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice.
Zahtjev se podnosi elektroničkim putem na e-mail: uprava[at]ppmhp.hr na sljedećim obrascima:

 

59. poziv na Upravno vijeće – 59. poziv

 

58. poziv na Upravno vijeće – 58. poziv

zapisnik s 58. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

57. poziv na Upravno vijeće – 57. poziv

zapisnik s 57. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

56. poziv na Upravno vijeće – 56. poziv

zapisnik s 56. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

55. poziv na Upravno vijeće – 55. poziv

zapisnik s 55. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

54. poziv na Upravno vijeće – 54. poziv

zapisnik s 54. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

53. poziv na Upravno vijeće – 53. poziv

zapisnik s 53. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

52. poziv na Upravno vijeće – 52. poziv

zapisnik s 52. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

51. poziv na Upravno vijeće – 51. poziv

zapisnik s 51. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

50. poziv na Upravno vijeće – 50. poziv

zapisnik s 50. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

49. poziv na Upravno vijeće – 49. poziv

zapisnik s 49. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

48. poziv na Upravno vijeće – 48. poziv

zapisnik s 48. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

47. poziv na Upravno vijeće – 47. poziv

zapisnik s 47. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

46. poziv na Upravno vijeće – 46. poziv

zapisnik s 46. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

45. poziv na Upravno vijeće – 45. poziv

zapisnik s 45. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

44. poziv na Upravno vijeće – 44. poziv

zapisnik s 44. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

43. poziv na Upravno vijeće – 43. poziv

zapisnik s 43. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

42. poziv na Upravno vijeće – 42. poziv

zapisnik s 42. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

41. poziv na Upravno vijeće – 41. poziv

zapisnik s 41. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

40. poziv na Upravno vijeće – 40. poziv

zapisnik s 40. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

39. poziv na Upravno vijeće – 39. poziv

zapisnik s 39. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

38. poziv na Upravno vijeće – 38. poziv

zapisnik s 38. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

37. poziv na Upravno vijeće – 37. poziv

zapisnik s 37. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

36. poziv na Upravno vijeće – 36. poziv

zapisnik s 36. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

35. poziv na Upravno vijeće – 35. poziv

zapisnik s 35. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

34. poziv na Upravno vijeće – 34. poziv

zapisnik s 34. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

33. poziv na Upravno vijeće – 33. poziv

zapisnik s 33. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

32. poziv na Upravno vijeće – 32. poziv

32. Sjednica UV Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja – pdf

zapisnik s 32. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

31. poziv na Upravno vijeće – 31. poziv

zapisnik s 31. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

30. poziv na Upravno vijeće – 30. poziv

zapisnik s 30. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

29. poziv na Upravno vijeće – 29. poziv

29. SJEDNICA UV Odluka o raspisivanju natječaja za ravnatelja – pdf

 

28. poziv na Upravno vijeće – 28. poziv

zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

27. poziv na Upravno vijeće – 27. poziv

zapisnik s 27. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

26. poziv na Upravno vijeće – 26. poziv

zapisnik s 26. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

25. poziv na Upravno vijeće – 25. poziv

zapisnik s 25. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

24. poziv na Upravno vijeće – 24. poziv

zapisnik s 24. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

23. poziv na Upravno vijeće – 23. poziv

zapisnik s 23. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

22. poziv na Upravno vijeće – 22. poziv

zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

21. poziv na Upravno vijeće – 21. poziv

 

20. poziv na Upravno vijeće – 20. poziv

zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

19. poziv na Upravno vijeće – 19. poziv

zapisnik s 19. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

18. poziv na Upravno vijeće – 18. poziv

zapisnik s 18. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

17. poziv na Upravno vijeće – 17. poziv

zapisnik s 17. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

16. poziv na Upravno vijeće – 16. poziv

zapisnik s 16. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

15. poziv na Upravno vijeće – 15. poziv

zapisnik s 15. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

14. poziv na Upravno vijeće – 14. poziv

zapisnik s 14. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

13. poziv na Upravno vijeće – 13. poziv

zapisnik s 13. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

12. poziv na Upravno vijeće – 12. poziv

zapisnik s 12. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

11. poziv na Upravno vijeće – 11. poziv

zapisnik s 11. sjednice Upravnog vijeća – pdf

10. poziv na Upravno vijeće – 10. poziv

zapisnik s 10. sjednice Upravnog vijeća – pdf

 

9. poziv na Upravno vijeće – 9. poziv
odluke Upravnog vijeća 9. sjednice – pdf
zapisnik s 9. sjednice Upravnog vijeća – pdf

8. poziv na Upravno vijeće – 8. poziv
odluke Upravnog vijeća 8. sjednice – pdf1, pdf2
zapisnik s 8. sjednice Upravnog vijeća – pdf

7. poziv na Upravno vijeće – 7. poziv
odluke Upravnog vijeća 7. sjednice – pdf
zapisnik s 7. sjednice Upravnog vijeća – pdf

6. poziv na Upravno vijeće – 6. poziv
odluke Upravnog vijeća 6. sjednice – pdf
zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća – pdf

5. poziv na Upravno vijeće – 5. poziv
odluke Upravnog vijeća 5. sjednice – pdf
zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća – pdf

4. poziv na Upravno vijeće – 4. poziv
odluke Upravnog vijeća 4. sjednice – pdf
zapisnik s 4. sjednice Upravnog vijeća – pdf

3. poziv na Upravno vijeće – 3. poziv
odluke Upravnog vijeća 3. sjednice – pdf
zapisnik s 3. sjednice Upravnog vijeća – pdf

2. poziv na Upravno vijeće – 2. poziv
odluke Upravnog vijeća 2. sjednice – pdf
zapisnik s 2. sjednice Upravnog vijeća – pdf

1. poziv na Upravno vijeće – 1. poziv
odluke Upravnog vijeća 1. sjednice – pdf
zapisnik s 1. sjednice Upravnog vijeća – pdf

Pozive, zapisnike i odluke prethodnih saziva Upravnog vijeća Muzeja možete pogledati ovdje.

Upravno vijeće - arhiva
U skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama radi ostvarivanja mogućnosti neposrednog uvida u rad Upravnog vijeća, sjednici mogu prisustvovati najviše tri zainteresirane osobe.
Zainteresirane osobe mogu se prijaviti za prisustvovanje sjednici na e-mail: uprava[at]ppmhp.hr

1. poziv na Muzejsko vijeće – 1. MV_16.10.017._poziv

1. odluke Muzejskog vijeća – 1. MV 16.10.2017._odluke

zapisnik s 1. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

2. poziv na Muzejsko vijeće – 2. MV_12.12.017._poziv

2. odluke Muzejskog vijeća – 2. MV_12.12.2017_ odluke

zapisnik s 2. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

3. poziv na Muzejsko vijeće – 3. MV_09.01.2018._poziv

3. odluke Muzejskog vijeća – 3. MV_09.01.2018._odluke

zapisnik s 3. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

4. poziv na Muzejsko vijeće – 4. MV_15.01.2018._poziv

4. odluke Muzejskog vijeća – 4. MV_15.01.2018._odluke

zapisnik s 4. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

5. poziv na Muzejsko vijeće – 5. MV_23.01.2018._poziv

5. odluke Muzejskog vijeća – 5. MV_23.01.2018._odluke

zapisnik s 5. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

6. poziv na Muzejsko vijeće – 6. MV_28.02.2018._poziv

6. odluke Muzejskog vijeća – 6. MV_28.02.2018._odluke

zapisnik s 6. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

7. poziv na Muzejsko vijeće – 7. MV_23.03.2018._poziv

7. odluke Muzejskog vijeća – 7. MV_23.03.2018._odluke

zapisnik s 7. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

8. poziv na Muzejsko vijeće – 8. MV_06.04.2018._poziv

8. odluke Muzejskog vijeća – 8. MV_06.04.2018._odluke

zapisnik s 8. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

9. poziv na Muzejsko vijeće – 9. MV_15.05.2018._poziv

9. odluke Muzejskog vijeća – 9. MV_15.05.2018._odluke

zapisnik s 9. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

10. poziv na Muzejsko vijeće – 10. MV_12.06.2018._poziv

10. odluke Muzejskog vijeća – 10. MV_12.06.2018._odluke

zapisnik s 10. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

11. poziv na Muzejsko vijeće – 11. MV_05.07.2018._poziv

zapisnik s 11. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

12. poziv na Muzejsko vijeće – 12. MV_28.08.2018._poziv

12. odluke Muzejskog vijeća – 12. MV_28.08.2018._odluke

zapisnik s 12. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

13. poziv na Muzejsko vijeće – 13. MV_19.09.2018._poziv

13. odluke Muzejskog vijeća – 13. MV_ 19.19.2018._odluke

zapisnik s 13. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

14. poziv na Muzejsko vijeće – 14. MV_05.10.2018._poziv

14. odluke Muzejskog vijeća – 14.MV_05.10.2018._odluke

zapisnik s 14. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

15. poziv na Muzejsko vijeće – 15.MV_19.10.2018._poziv

15. odluke Muzejskog vijeća – 15. MV_19.10.2018._odluke

zapisnik s 15. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

16. poziv na Muzejsko vijeće – 16.MV-08.11.2018._poziv

16. odluke Muzejskog vijeća – 16.MV_08.11.2018._odluke

zapisnik s 16. sjednice Muzejskog vijeća – pdf

17. poziv na Upravno vijeće – 17. MV_06.12.2018. – poziv

17. odluke Upravnog vijeća – 17. MV_06.12.2018. – odluke

zapisnik s 17. sjednice Upravnog vijeća – pdf

18. poziv na Upravno vijeće – 18. MV_21.12.2018. – poziv

18. odluke Upravnog vijeća – 18. MV_21.12.2018. – odluke

zapisnik s 18. sjednice Upravnog vijeća – pdf

19. poziv na Upravno vijeće – 19. UV_28.2.2019. – poziv

19. odluke Upravnog vijeća – 19. UV_28.2.2019. – odluke

zapisnik s 19. sjednice Upravnog vijeća – pdf

20. poziv na Upravno vijeće – 20. UV_22.5.2019. – poziv

20. odluke upravnog vijeća – 20.UV_22.5.2019. – odluke

zapisnik s 20. sjednice Upravnog vijeća – pdf

21. poziv na Upravno vijeće – 21. UV_13.06.2019. – poziv

21. odluke upravnog vijeća – 21. UV. odluke 13.6.2019

zapisnik s 21. sjednice Upravnog vijeća – pdf

22. poziv na Upravno vijeće – 22. UV- poziv

22. UV. pozitivno mišljenje TEMPUS – pdf

22. UV SUGLASNOST – pdf

zapisnik s 22. sjednice Upravnog vijeća – pdf

23. poziv na Upravno vijeće  – 23. UV poziv 3.9.2019

zapisnik s 23. sjednice Upravnog vijeća – pdf

24. poziv na Upravno vijeće – 24. UV poziv 17.10. 2019

zapisnik s 24. sjednice Upravnog vijeća – pdf

25. poziv na Upravno vijeće  – 25. UV poziv 12.11.2019

zapisnik s 25. sjednice Upravnog vijeća – pdf

26. poziv na Upravno vijeće – 26. UV poziv 3.12.2019

27. poziv na Upravno vijeće – 27. UV poziv

28. poziv na Upravno vijeće – 28. UV poziv 26.2.2020.

zapisnik s 28. sjednice Upravnog vijeća – pdf

29. poziv na Upravno vijeće – 29. UV poziv

zapisnik s 29. sjednice Upravnog vijeća – pdf

30. poziv na Upravno vijeće – 30. UV poziv

zapisnik s 30. sjednice Upravnog vijeća – pdf

31. poziv na Upravno vijeće – 31. UV poziv

zapisnik s 31. sjednice Upravnog vijeća – pdf

32. poziv na Upravno vijeće – 32. UV poziv

zapisnik s 32. sjednice Upravnog vijeća – pdf

33. poziv na Upravno vijeće – 33. UV poziv

zapisnik s 33. sjednice Upravnog vijeća- pdf

34. poziv na Upravno vijeće – 34. UV poziv

zapisnik s 34. sjednice Upravnog vijeća- pdf

35. poziv na Upravno vijeće – 35. UV poziv

zapisnik s 35. sjednice Upravnog vijeća- pdf

36. poziv na Upravno vijeće – 36. UV poziv

zapisnik s 36. sjednice Upravnog vijeća- pdf

37. poziv na Upravno vijeće – 37. UV poziv

zapisnik s 37. sjednice Upravnog vijeća- pdf

38. poziv na Upravno vijeće – 38. UV poziv

zapisnik s 38. sjednice Upravnog vijeća- pdf

39. poziv na Upravno vijeće – 39. UV poziv

Zaštita osobnih podataka
Dana 25. svibnja 2018. godine stupila je na snagu Opća Uredba o zaštiti podataka (General Data Protection Regulation – GDPR).
Za uvodni pregled ovoga područja preporučamo Vodič kroz opću uredbu o zaštiti podataka Agencije za zaštitu osobnih podataka.
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Rijeka, Trg Riccarda Zanelle 1, OIB: 06230677933, kao voditelj obrade osobnih podataka, prikuplja, obrađuje i koristi osobne podatke u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (u daljnjem tekstu: Uredba).
Osobne podatke Muzej obrađuje zakonito, pošteno i transparentno. Obrađuju se samo primjereni i relevantni osobni podaci, i to isključivo temeljem valjanih pravnih osnova.
Osobni podaci koje prikupljamo ovise o vrsti projekta/programa u kojem Muzej sudjeluje kao nositelj ili kao jedan od sudionika projekta/programa. Prvenstveno se to odnosi na podatke bez kojih nije moguće sklopiti odgovarajući ugovor sa sudionikom projekta/programa, provesti kvalifikacijski natječaj za prijam u radni odnos ili stručno osposobljavanje, dopustiti uvid i/ili korištenje građe Muzeja, itd.
Vaši osnovni osobni podaci koji prikupljamo su: ime, prezime, adresa, kontakt podaci. Za realizaciju pojedine svrhe Muzej može tražiti, zbog ispunjenja naših obveza preuzetih iz projekta, programa, zakonskih obveza ili legitimnih interesa, i Vaše podatke o: datumu rođenja, spolu, broju identifikacijske isprave (radi utvrđenja identiteta kandidata za polaznike određenih projekata / programa ili pri testiranju za prijam na radno mjesto ili stručno osposobljavanje), broju računa otvorenog u banci, nazivu banke kod koje je otvoren Vaš račun, OIB-u, JMBG-u, dokaze o obrazovanju i stečenoj stručnoj spremi, usavršavanju, podatke o zaposlenju, radnom stažu i radnom iskustvu, dokaze o osobnim stanjima građanina, socijalnom statusu, i sl.).
U posebnim slučajevima, a za točno određene razloge, možemo tražiti Vašu izričitu privolu za obradu osobnih podataka (npr. sudjelovanje u programima).
Vi u svakom trenutku imate pravo povući privolu putem priloženog obrasca.
Napominjemo da povlačenje privole za korištenje osobnih podataka prije ostvarene svrhe za koju je privola ustupljena ima za posljedicu nemogućnost od strane Muzeja provedbe preuzetih prava, obveza i radnji za tražene svrhe.
Također Vas obavještavamo kako u svakom trenutku imate:

 • pravo na informiranost o načinu korištenja osobnih podataka
 • pravo na pristup vlastitim osobnim podacima
 • pravo na ispravak netočnih osobnih podataka
 • pravo na brisanje („zaborav“), gdje je to moguće
 • pravo na ograničenje obrade osobnih podataka
 • pravo na prigovor: na obradu osobnih podataka ili na prenosivost podataka trećim stranama

U slučaju da želite ostvariti neko od navedenih prava, zahtjev se upućuje službeniku za zaštitu osobnih podataka putem priloženog obrasca pismeno na adresu: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Službenik za zaštitu osobnih podataka, Trg Riccarda Zanelle 1, 51000 Rijeka; ili elektroničnim putem na e-mail: uprava[at]ppmhp.hr
Odgovor na zahtjev za ostvarivanjem prava dostavit će se u roku od 30 dana. Rok se može produljiti za dodatnih 30 dana, o čemu ćete biti pravodobno obaviješten.
Službenik za zaštitu osobnih podataka
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka je sukladno relevantnim propisima imenovao Službenika za zaštitu osobnih podataka kojega možete kontaktirati vezano za sva pitanja povezana s obradom Vaših osobnih podataka ili ostvarivanje svojih prava na zaštitu osobnih podataka:

Trg Riccarda Zanelle 1, 51000 Rijeka
E-mail: uprava[at]ppmhp.hr
Tel: 051 213 578

Imenovanje DPO

Obrazac zahtjeva za ostvarenje prava ispitanika

Obrazac za povlačenje privole za obradu osobnih podataka

Pravilnik o zaštiti osobnih podataka

Privola ispitanika

Građansko muzejsko vijeće

Odluka o osnivanju Civilne muzejske zbirke – pdf

Odluka o osnivanju Građanskog muzejskog vijeća – pdf

 Pravilnik o kriterijima za odabir članova Građanskog muzejskog vijeća – pdf

Odluka o imenovanju Građanskog muzejskog vijeća – pdf

Priručnik o Građanskom muzejskom vijeću kao modelu sudioničkog upravljanja u kulturi – URL

Poslovnik o radu Građanskog muzejskog vijeća – pdf

Izjava o pristupačnosti

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežna mjesta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka koje se nalaze na adresi: http://ppmhp.hr/.

Stupanj usklađenosti
Mrežno mjesto http://ppmhp.hr/, djelomično su usklađeno sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj
Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:
– dio objavljenih dokumenata u PDF formatu nije strojno čitljiv zbog ulaznog formata dokumenta prije konverzije u PDF;
– nije moguće u potpunosti kretanje kroz sadržaj stranice tipkovnicom;
– video/audio sadržajima nedostaju titlovi;
– pojedini vizuali nemaju pridružen opis, odnosno dio vizuala sadrži tekstualni sadržaj, te je dijelu sadržaja potrebno ispuniti “alt” atribut;
– pojedine poveznice nemaju opis sadržaja u nazivu linka;
– dio poveznica prikazan je s tekstom Ovdje, Više, itd.
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti, a desktop verzije mrežnih stranica Pomorskog i povijesnog muzeja’ Hrvatskog primorja Rijeka podliježu autorskim pravima.

Priprema ove izjave o pristupačnosti
Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primroja Rijeka.
Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka obvezuje se najmanje jednom godišnje provoditi provjeru pritupačnosti svojih mrežnih mjesta te ukloniti uočene nepravilnosti i revidirati ovu izjavu.

Povratne informacije i podaci za kontakt
Molimo korisnike ovih mrežnih mjesta ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka.
Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnog sjedišta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka korisnici mogu uputiti putem elektroničke pošte: uprava[at]ppmhp.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa
Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte: pristupacnost[at]pristupinfo.hr.[:]

Statut muzeja

Ovdje možete skinuti statut Muzeja.

I. Izmjene i dopune statuta PPMHP – pdf

II. Izmjene i dopune statuta PPMHP – pdf

Informacije o isplatama iz financijskog plana

Informacije o isplatama za Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka – URL

Informacije o isplatama iz blagajne i kartičnim plaćanjima 2024 – xlsx

Novosti

Brdo kulture

Brdo kulture

Japanska avantura, radionica za djecu 27. lipnja od 10 do 12 sati radionica je namijenjena djeci od 6 do 12 godina najava na mail: cudotvornica@ppmhp.hr i Rajka Jurdana Šepić: Sakuramichi – Japan u 100 slika 27. lipnja u 19 sati u Mramornoj dvorani Muzeja U sklopu...

Pročitajte više
Reci lutka

Reci lutka

kreativno-likovna radionica za djecu i obitelj 25. lipnja 2024. u 18 sati u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka organizator: Gradsko kazalište lutaka Rijeka U ovogodišnji program Brda kulture Gradsko kazalište lutaka Rijeka uključilo se reciklažnom...

Pročitajte više
Reci lutka

Korezin od besed

glazbeno-poetski čakavski recital 19. lipnja 2024. u 20 sati u Mramornoj dvorani Muzeja organizator: Ustanova Ivan Matetić Ronjgov Za sve ljubitelje čakavskog govornog i glazbenog izričaja, za one koji znaju, a osobito one koji ne znaju što je korezin, Ustanova Ivan...

Pročitajte više
Skip to content