Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Arheološka zbirka Grobnišćine

Voditelj: Jasna Ujčić Grudenić, viša kustosica

Arheološka zbirka Grobnišćine otvorena je 2018. godine, kako bi se u nju smjestili raznovrsni predmeti koji su pronađeni arheološkim istraživanjima nekropole Grobišće podno grada Grobnika. Spomenuta nekropola koristila se kontinuirano od željeznog doba do rane antike, a nalazi ranosrednjovjekovne keramike ukazuju na život na ovom prostoru i u ranom srednjem vijeku. Većina predmeta pronađena je u funkciji grobnih priloga i dijelova nošnje. Riječ je o keramičkim posudama, zdjelicama, staklenim bocama i balzamarijima, ogrlicama, fibulama, privjescima, aplikama, dugmadi i dr. U dogovoru s općinom Čavle, a kada se za to steknu potrebni preduvjeti, arheološka građa planira se predstaviti javnosti na prostoru općine formiranjem dislocirane muzejske zbirke.