Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Provedba Integriranog projekta revitalizacije Guvernerove palače i Nugentove kuće u Rijeci, KK.06.1.1.01.0037, sufinanciranog sredstvima Europske unije, kroz Europski fond za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020. uspješno je završila 30. siječnja 2019. godine.
U suradnji s projektnim partnerima, suradnicima te ugovorenim izvršiteljima projektnih aktivnosti, izrađena je cjelokupna projektna i studijska dokumentacija za revitalizaciju dvaju registriranih kulturnih dobara – Guvernerovu palaču u kojoj je smješten Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka te Kuću Decrevi (Nugentovu kuću) na Trsatu.
Izrađena projektna dokumentacija preduvjet je za cjelovitu obnovu objekata te muzealizaciju Nugentove kuće, rješavanje problema dotrajalosti objekata, njihovu prostornu reorganizaciju, funkcionalniju uporabu prostora i uz to povezan razvoj turističkog potencijala te efikasniju zaštitu i valorizaciju kulturnih dobara.

Skip to content