Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Statut muzeja

Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 25. Zakona o muzejima (“Narodne novine” broj 110/15), Muzejsko vijeće Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka  uz prethodnu suglasnost Županijske skupštine Primorsko-­goranske županije (KLASA: 021-04/16-01/1, URBROJ: 2170/1-01-01/4-16-19 od dana 25. veljače 2016. godine), na sjednici održanoj dana 10. ožujka 2016. godine, donijelo je

S T A T U T 

POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA

 1. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Statutom Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka (u daljnjem tekstu: Muzej), uređuje status, naziv, sjedište, djelatnost, zastupanje i predstavljanje, unutarnje ustrojstvo, upravljanje, vođenje rada i poslovanja, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i poslovanje Muzeja.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Statutu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

II. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST MUZEJA

Članak 3. 

Muzej je javna ustanova u kulturi upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Osnivač Muzeja je Primorsko-goranska županija.

Prava i dužnosti osnivača Muzeja obnaša Županijska skupština Primorsko-­goranske županije (u daljnjem tekstu: osnivač) temeljem Rješenja Ministarstva kulture (Klasa: 023-03/94-01-65, Urbroj: 532-03-3/1-94-01 od 22. veljače 1994. godine).

Odluku o statusnim promjenama i prestanku rada Muzeja donosi osnivač uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za kulturu, a po pribavljenom mišljenju Hrvatskog muzejskog vijeća.

Članak 4.

Naziv Muzeja glasi: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, javna ustanova u kulturi.

Skraćeni naziv Muzeja: Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka.

Članak 5. 

Sjedište Muzeja je u Rijeci, Muzejski trg 1.

U sklopu Muzeja nalaze se i dislocirane zbirke:

Uz suglasnost osnivača, Muzej može osnivati druge dislocirane zbirke na području svog djelovanja.

Članak 6.

Odluku o promjeni naziva i sjedišta Muzeja donosi osnivač, na prijedlog Muzejskog vijeća .

Članak 7.

Djelatnost Muzeja obuhvaća:

 • sustavnu nabavku, sabiranje, zaštitu i istraživanje, komuniciranje i izlaganje u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih i kulturnih dobara značajnih za povijest, pomorstvo, kulturu, etnologiju i arheologiju Primorsko-goranske županije i njezinih rubnih područja,

 • stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke,

 • trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije i muzejski prezentiranih baštinskih lokaliteta i nalazišta, njihovo interpretiranje i neposredno i posredno prezentiranje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba u zemlji i inozemstvu, odnosno različitih komunikacijskih oblika u stvarnom i virtualnom okruženju

 • objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava,

 • dopunsko educiranje mladeži i odraslih u suradnji s prosvjetnim i drugim ustanovama u svezi s predmetom poslovanja,

 • restauriranje i konzerviranje predmeta,

 • fotolaboratorijske poslove i slične poslove i usluge,

 • iznajmljivanje slobodnog prostora, pomagala i muzejske građe za izložbe, kulturne i ostale namjene,

 • prodaju vlastitih i tuđih kataloga, stručnih i znanstvenih publikacija, audiovizualnih izdanja, propagandnog, didaktičkog i edukativnog materijala, razglednica, replika, suvenira i drugih umjetničkih proizvoda,

 • stručne ekspertize, stručni nadzor, izradu elaborata i ostale uslužne muzejske djelatnosti,

 • vođenje stručne knjižnice,

 • izdavačku djelatnost,

 • organiziranje predavanja, tečajeva, simpozija, seminara, radionica i drugih manifestacija u svezi s predmetom poslovanja,

 • organiziranje i vođenje ugostiteljske djelatnosti u prostorima u vlasništvu Muzeja.

Članak 8.

            Muzej obavlja matičnu djelatnost druge razine sukladno zakonskim i podzakonskim propisima.

Članak 9.

Muzej ima pečat okruglog oblika, promjera 40 mm, na kojem je otisnut crtež zgrade Muzeja – ex Guvernerove palače, a oko ruba je ispisan tekst: “Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka”.

Za potrebe računovodstva može se koristiti pečat promjera 15 mm istoga oblika i teksta kao i pečat iz stavka 1. ovog članka ali bez crteža u sredini.

Muzej ima štambilj koji je pravokutnog oblika s tekstom koji glasi: “Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Muzejski trg 1” i crtežom zgrade Muzeja – ex Guvernerove palače.

Odluku o broju pečata i štambilja, te o načinu njihove upotrebe donosi ravnatelj.

III. TIJELA MUZEJA I UNUTARNJE USTROJSTVO

Članak 10.

Tijela Muzeja su:

1. Muzejsko vijeće

2. Ravnatelj

3. Stručno vijeće

1. Muzejsko vijeće

Članak 11.

Muzejom upravlja Muzejsko vijeće sastavljeno od predsjednika i četiri člana.

Predsjednika i dva člana Muzejskog vijeća imenuje osnivač iz redova istaknutih kulturnih, javnih i znanstvenih djelatnika.

Jednog člana Muzejskog vijeća bira Stručno vijeće iz svojih redova.

Jednog člana Muzejskog vijeća biraju svi radnici sukladno odredbama Zakona o radu.

Članak 12.

Osnivač imenuje predsjednika i članove Muzejskog vijeća na način propisan svojim općim aktom.

Stručno vijeće Muzeja obavlja izbor svoga člana za člana Muzejskog vijeća tajnim glasovanjem, većinom glasova prisutnih članova Stručnog vijeća. Izbor je pravovaljan ako sjednici prisustvuje većina članova Stručnog vijeća.

Izbor člana Muzejskog vijeća iz reda Stručnog vijeća obavit će se najkasnije u roku od 8 dana od dana imenovanja predsjednika i članova Muzejskog vijeća od strane osnivača.

Mandat člana Muzejskog vijeća prestaje i prije isteka vremena na koje je imenovan:

 • podnošenjem ostavke,

 • opozivom u svako doba, a posebno ako član nesavjesnim ili nepravilnim obavljanjem dužnosti nanosi štetu i narušava ugled Muzeja odnosno osnivača, te ako neopravdano izostaje sa sjednica.

Odluku o opozivu donosi tijelo koje je imenovalo člana uz istovremeno imenovanje novog člana Muzejskog vijeća, čiji mandat traje do isteka vremena na koje je izabran opozvani član.

Članak 13.

Muzejsko vijeće:

 • donosi Statut Muzeja te njegove izmjene i dopune uz prethodnu suglasnost osnivača,

 • donosi Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada te druge opće akte Muzeja osim onih za čije je donošenje nadležan ravnatelj,

 • donosi, na prijedlog ravnatelja i uz pribavljeno mišljenje stručnog vijeća, program rada i razvoja Muzeja te nadzire njihovo izvršavanje,

 • usvaja financijski plan i godišnji obračun te izvješće o izvršenju programa rada i razvoja Muzeja

 • podnosi osnivaču izvješće o radu Muzeja za prethodnu godinu i plan rada za narednu godinu (usuglašen s odobrenim proračunskim sredstvima),

 • daje prijedloge i mišljenja o pojedinim pitanjima ravnatelju i osnivaču,

 • donosi odluku o promjeni djelatnosti Muzeja uz suglasnost osnivača,

 • odlučuje o raspodjeli dobiti u skladu sa zakonom,

 • daje ravnatelju suglasnost za stjecanje, otuđivanje i opterećivanje imovine (osim nekretnina) u pojedinačnoj vrijednosti od 70.000,00 do 200.000,00 kuna bez PDV-a,

 • daje ravnatelju suglasnost za investicijska ulaganja u prostorne kapacitete Muzeja u pojedinačnoj vrijednosti od 70.000,00 do 200.000,00 kuna bez PDV-a,

 • odlučuje, uz suglasnost osnivača, o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju nekretnina bez obzira na njihovu vrijednost,

 • odlučuje o pojedinačnim pravima radnika kao drugostupanjsko tijelo,

 • obavlja druge poslove određene zakonom i ovim Statutom.

Članak 14. 

Mandat članova Muzejskog vijeća traje 4 godine, a počinje teći danom imenovanja članova od strane osnivača.

Prvu sjednicu Muzejskog vijeća saziva ravnatelj u roku od 30 dana od dana imenovanja članova Muzejskog vijeća od strane osnivača.

Članak 15. 

Muzejsko vijeće donosi Poslovnik o radu Muzejskog vijeća kojim se pobliže uređuju pitanja iz djelokruga rada Muzejskog vijeća, koja nisu regulirana zakonom i ovim Statutom.

Članak 16.

Muzejsko vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.

Sjednice Muzejskog vijeća saziva predsjednik po potrebi, a najmanje jednom u 3 (tri) mjeseca.

Sjednice Muzejskog vijeća održavaju se ukoliko je prisutna većina članova.

Odluke Muzejskog vijeća su pravovaljane ako su donesene većinom glasova ukupnog broja članova Muzejskog vijeća.

U radu Muzejskog vijeća, bez prava odlučivanja, sudjeluje ravnatelj i po potrebi predstavnik nadležnog upravnog tijela osnivača te drugi sudionici.

2. Ravnatelj

Članak 17.

Muzejom upravlja ravnatelj.

Ravnatelja imenuje i razrješava osnivač na prijedlog Muzejskog vijeća, koje je obavezno pribaviti i mišljenje Stručnog vijeća.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine i može biti ponovo imenovan.

Članak 18.

Ravnateljem Muzeja može biti imenovana osoba koja ima završen sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij, najmanje pet godina rada u muzejskoj djelatnosti ili deset godina rada u kulturi, znanosti ili drugom odgovarajućem području vezanom uz djelatnost muzeja te se odlikuje stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Kandidati za ravnatelja dužni su pored dokaza o ispunjavanju uvjeta iz stavka 1. ovoga članka, predložiti plan razvoja, okvirni program rada Muzeja za četverogodišnje razdoblje i potvrdu o poznavanju jednog stranog jezika.

Članak 19.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja kojeg raspisuje i provodi Muzejsko vijeće najkasnije 90 dana prije isteka mandata ravnatelja.

Ukoliko Muzejsko vijeće, u propisanom roku iz stavka 1. ovog članka, ne raspiše javni natječaj za imenovanje ravnatelja, natječaj će raspisati osnivač u roku od 60 dana.

Natječaj za imenovanje ravnatelja objavljuje se u javnom glasilu.

U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme za koje se imenuje, rok do kojeg se primaju prijave kandidata i rok u kojem će prijavljeni kandidati biti obaviješteni o izboru.

Rok do kojeg se primaju prijave kandidata je 15 dana od dana objave natječaja, a rok u kojem se kandidati obavještavaju o izboru je 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Članak 20.

Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj se ponavlja.

Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja osnivač će imenovati vršitelja dužnosti ravnatelja, ali najduže na rok od jedne godine.

Članak 21.

Ravnatelj:

 • organizira i vodi rad i poslovanje Muzeja,

 • vodi i odgovara za stručni rad Muzeja

 • predstavlja i zastupa Muzej u pravnom prometu i pred tijelima državne vlasti,

 • poduzima sve pravne radnje u ime i za račun Muzeja,

 • zastupa Muzej u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne samouprave i jedinicama regionalne (područne) samouprave te pravnim osobama s javnim ovlastima,

 • donosi opće akte Muzeja osim onih za čije je donošenje temeljem ovog Statuta nadležno Muzejsko vijeće,

 • odlučuje o pojedinačnim pravima radnika u slučajevima utvrđenim zakonom i općim aktima,

 • predlaže program rada i razvoja Muzeja,

 • odlučuje o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine (osim nekretnina) u vrijednosti do 70.000,00 kuna bez PDV-a,

 • odlučuje o investicijskim ulaganjima u prostorne kapacitete Muzeja, u vrijednosti do 70.000,00 bez PDV-a,

 • uz suglasnost Muzejskog vijeća odlučuje o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine (osim nekretnina) u vrijednosti od 70.000,00 kuna do 200.000,00 kuna bez PDV-a,

 • uz suglasnost Muzejskog vijeća odlučuje o investicijskim ulaganjima u prostorne kapacitete Muzeja, u vrijednosti od 70.000,00 kuna do 200.000,00 kuna bez PDV-a,

 • uz suglasnost osnivača i mišljenje Muzejskog vijeća odlučuje o stjecanju, otuđivanju i opterećivanju imovine (osim nekretnina) u vrijednosti preko 200.000,00 kuna bez PDV-a,

 • uz suglasnost osnivača i mišljenje Muzejskog vijeća odlučuje o investicijskim ulaganjima u prostorne kapacitete Muzeja, u vrijednosti preko 200.000,00 kuna bez PDV-a,

 • obavlja i druge poslove sukladno zakonu, ovom Statutu i drugim općim aktima Muzeja.

Ravnatelj ne može bez posebne ovlasti osnivača nastupati kao druga ugovorna strana i s Muzejom sklapati ugovore u svoje ime i za svoj račun, u svoje ime a za račun drugih osoba ili u ime i za račun drugih osoba.

Članak 22.

Ravnatelja za vrijeme odsutnosti ili spriječenosti zamjenjuje stručni muzejski radnik Muzeja kojeg ravnatelj ovlasti.

Stručni muzejski radnik iz stavka 1. ovog članka, pored poslova radnog mjesta na koje je raspoređen obavlja i poslove iz djelokruga rada ravnatelja.

3. Stručno vijeće

Članak 23.

Muzej ima Stručno vijeće kojeg čini stručno muzejsko osoblje i ravnatelj.

Stručno vijeće obavlja poslove iz svoje nadležnosti na sjednicama.

Stručno vijeća saziva i njegovim sjednicama rukovodi ravnatelj.

Stručno vijeće pravovaljano odlučuje ako je na sjednici prisutna većina članova Stručnog vijeća.

Stručno vijeće donosi odluke većinom prisutnih članova.

Način rada Stručnog vijeća uređuje se Poslovnikom o radu kojeg donosi Stručno vijeće.

Članak 24.

Stručno vijeće obavlja slijedeće poslove:

 • razmatra i daje mišljenja o stručnim i drugim pitanjima rada i razvitka Muzeja,

 • predlaže način organiziranja i vođenja stručnog rada,

 • daje mišljenje na plan i program rada Muzeja,

 • iz svojih redova bira jednog člana Muzejskog vijeća,

 • obavlja i druge poslove sukladno Zakonu i ovom Statutu te općim aktima Muzeja.

Članak 25.

U Muzeju se ustrojavaju  slijedeće organizacijske jedinice:

 • Odjel za povijest pomorstva,

 • Kulturnopovijesni odjel,

 • Etnografski odjel,

 • Arheološki odjel,

 • Stručne službe,

 • Opće službe.

Članak 26.

Unutarnje ustrojstvo iz članka 25. ovog Statuta, pobliže se uređuje Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Muzeja.

IV.    MUZEJSKA GRAĐA I MUZEJSKA DOKUMENTACIJA

Članak 27.

Muzejsku građu čine civilizacijska i kulturna dobra kao dio nacionalne i općeljudske baštine.

Muzej vodi dokumentaciju o muzejskoj građi.

Muzejska dokumentacija sadrži podatke o muzejskim predmetima koji su potrebni za njihovu stručnu obradu, identifikaciju, određivanje podrijetla i stanja u kojem su pribavljeni te za uvid u stanje muzejske građe.

Muzej pribavlja muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju kupnjom, darovanjem, nasljeđivanjem, zamjenom, terenskim radom i istraživanjem ili na drugi način dopušten zakonom.

Prodaju, darovanje i zamjenu muzejske građe i dokumentacije Muzej može obaviti samo uz prethodno odobrenje ministarstva nadležnog za poslove kulture po pribavljenom mišljenju Hrvatskog muzejskog vijeća.

Dio građe izložen je u stalnom postavu koji je pristupačan javnosti.

Neizloženi dio građe pohranjen je u muzejskim čuvaonicama.

Muzejska građa i muzejska dokumentacija štite se kao kulturno dobro i na njih se primjenjuju propisi o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.

V. OPĆI AKTI

Članak 28.

Ravnatelj donosi slijedeće opće akte:  

 • Pravilnik o radu,

 • Pravilnik o plaćama i naknadama radnika,

 • Pravilnik o financijskom poslovanju i knjigovodstvu,

 • Pravilnik o zaštiti na radu,

 • Pravilnik o zaštiti od požara,

 • Pravilnik o zaštiti fundusa Muzeja,

 • Pravilnik o zaštiti i čuvanju arhivskog i registraturnog gradiva,

 • Poslovnik o korištenju stručne knjižnice,

 • druge opće akte sukladno zakonu i propisima donesenim temeljem zakona.

Pravilnike iz točke 1. i 2. ravnatelj donosi uz suglasnost Muzejskog vijeća.

Članak 29.

Opći akti stupaju na snagu osmog dana od njihove objave na oglasnoj ploči Muzeja.

Niti jedan opći akt ne može imati povratno djelovanje.

V. NAČIN OSIGURANJA SREDSTAVA ZA RAD

Članak 30.

Sredstva za rad Muzeja osiguravaju se u Proračunu Primorsko-­goranske županije.

Za posebne programe Muzeja, sredstva se osiguravaju i iz drugih izvora (vlastiti prihodi, sponzorstva, darovi i drugi izvori u skladu sa zakonom).

Sredstva iz Proračuna Primorsko-­goranske županije kao i druga dobivena sredstva mogu se koristiti samo za namjene za koje su dodijeljena.

Članak 31.

Odgovorna osoba za provođenje financijskog plana Muzeja je ravnatelj.

Muzej posluje preko jedinstvenog žiro-računa.

Članak 32.

Ako Muzej u obavljanju svoje djelatnosti ostvari dobit, ta se dobit upotrebljava isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Muzeja.

Sredstva dobivena prodajom muzejske građe i dokumentacije mogu se upotrijebiti isključivo za nabavu muzejske građe i muzejske dokumentacije.

Članak 33.

Financijsko poslovanje Muzeja obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima.

VI. JAVNOST RADA MUZEJA

Članak 34.

Rad Muzeja je javan.

Radno vrijeme u Muzeju organizira se na način da se građanima omoguće posjeti Muzeju u svim danima u tjednu.

O vremenu u kojem su dozvoljeni posjeti, javnost se izvješćuje putem medija i drugih načina komuniciranja s javnošću, te isticanjem uredovnog vremena na vratima.

Podaci i informacije od interesa za javnost, iznose se putem medija.

Za istinito i pravodobno obavještavanje javnosti o obavljanju djelatnosti Muzeja kao i načinu davanja usluga, odgovoran je ravnatelj Muzeja odnosno osoba koju on ovlasti.

Informacije i podatke o obavljanju djelatnosti ili uvid u dokumentaciju Muzeja omogućit će se sukladno zakonu i drugim općim aktima kojima se uređuje pravo na pristup informacijama.

VII. ZAŠTITA TAJNOSTI PODATAKA

Članak 35.

Tajnim se smatraju podaci koji su pozitivnim propisima i općim aktima utvrđeni kao tajni, te svi podaci koje, kao tajne, javno tijelo ili druga pravna osoba priopći Muzeju.

Radnici Muzeja dužni su čuvati podatke koji se smatraju tajnim bez obzira na način saznanja tih podataka ili pribavljanja, odnosno stjecanja mogućnosti uvida u takve podatke.

Obveza čuvanja tajnih podataka traje i nakon prestanka radnog odnosa u Muzeju.

Podatke koji su označeni kao tajni, nadležnom tijelu može priopćiti ravnatelj ili osoba koju on odredi.

VIII. SURADNJA SA SINDIKATIMA

Članak 36.

 Sindikalno organiziranje u Muzeju je slobodno.

Muzej je dužan osigurati uvjete za rad sindikalnog povjerenika, staviti na raspolaganje obavijesti koje su mu potrebne za obavljanje njegove dužnosti te omogućiti uvid u akte i dokumente u svezi s ostvarivanjem i zaštitom prava radnika iz radnog odnosa.

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37. 

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Broj: 416/12. od 16. srpnja 2012. godine.

Članak 38.

Opći akti Muzeja uskladit će se s odredbama ovog Statuta i Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 110/2015) u roku od 90 (devedeset) dana od dana njegovog stupanja na snagu.

Do donošenja općih akata u smislu stavka 1. ovog članka, ostaju na snazi postojeći opći akti Muzeja, ako nisu u suprotnosti sa Zakonom i ovim Statutom.

Upravno vijeće Muzeja ustrojeno prema odredbama Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 142/98 i 65/09) nastavlja rad do isteka mandata, odnosno razrješenja kao Muzejsko vijeće prema odredbama Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 110/2015) i ovog Statuta.

Članak 39.

Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Muzeja.

 Predsjednik Muzejskog vijeća

________________________

Sanjin Matijević, prof.

Bilješka o stupanju na snagu:

Suglasnost na ovaj Statut dana je na Županijskoj skupštini Primorsko-goranske županije (KLASA: 021-04/16-01/1 URBROJ: 2170/1-01-01/4-16-19 od dana 25. veljače 2016. godine), te je Muzejsko vijeće na svojoj sjednici od dana 10. ožujka 2016. godine donijelo Statut.

Statut je objavljen na oglasnoj ploči Muzeja dana 16. ožujka 2016. godine te se utvrđuje da je stupio na snagu dana 24. ožujka 2016. godine.

Ravnateljica:

______________________

Dr.sc. Tea Perinčić

Broj: 313/2016.

U Rijeci, 24.03.2016.