Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pravo na pristup informacijama

KATALOG INFORMACIJA POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA   Katalog informacija ustrojen je sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 172/03, 144/10, 37/11, 77/11) radi omogućavanja i osiguravanja prava na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama (dalje: korisnik prava na informaciju) putem otvorenosti i javnosti djelovanja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka (dalje: PPMHP), kao tijela javne vlasti čiji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u postupku utvrđenom Zakonom o pravu na pristup informacijama, podzakonskim propisima donesenim na temelju navedenog Zakona, kao i na temelju drugih zakona, podzakonskih propisa i općih akata. Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija i obvezu PPMHP-a da omogući pristup zatraženoj informaciji i da redovito objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takvo objavljivanje predstavlja obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom. Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koji posjeduje, stvara, raspolaže i nadzire PPMHP.

Osnovni podaci  o Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka

Naziv tijela javne vlasti:                                     Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka (PPMHP)
Sjedište:                                                               Muzejski trg 1, 51000 Rijeka
Ravnateljica:                                                        Nikolina Radić Štivić
Telefon:                                                               051/213-578, 553-666, 553-667
Telefaks:                                                              051/213-578
E-pošta:                                                                uprava[at]ppmhp.hr; info[at]ppmhp.hr
Internetske stranice:                                         www.ppmhp.hr
OIB:                                                                       06230677933  

PPMHP ima status javne ustanove koja muzejsku djelatnost obavlja kao javnu službu. Muzej obavlja svoju djelatnost sukladno Zakonu o muzejima i Zakonu o zaštiti kulturne baštine, a matičnu djelatnost druge razine sukladno Zakonu o muzejima (NN 142/98) i Pravilniku o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02). Osnivač PPMHP-a je Primorsko – goranska županija, a prava i obveze osnivača obnaša Skupština Primorsko – goranske županije temeljem rješenja Ministarstva kulture RH Klasa:023-03/94-01-65, Urbroj:532-03-3/1-94-01 od dana 22. veljače 1994. godine. PPMHP raspolaže informacijama koje proizlaze iz djelokruga rada Muzeja.

Muzej:

– prikuplja muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju sukladno svojoj misiji i politici skupljanja, čuva, istražuje, komunicira i izlaže u svrhu proučavanja, edukacije i uživanja civilizacijskih i kulturnih dobara značajnih za povijest, pomorstvo, kulturu, etnologiju i arheologiju Primorsko-goranske županije, Republike Hrvatske i šire;

– čuva muzejske predmete u odgovarajućim uvjetima i štiti cjelokupnu muzejsku građu, muzejsku dokumentaciju, baštinske lokalitete i nalazišta u svrhu obrazovanja, proučavanja i uživanja u skladu s propisima o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara;

– vodi propisanu muzejsku dokumentaciju o muzejskim predmetima, zbirkama, aktivnostima muzeja i središnju baze podataka za sustavno vođenje dokumentacije o muzejskim predmetima, kao i suradnja s muzejima i galerijama iz zemlje i svijeta;

– organizira stalne i povremene izložbe;

– organizira istraživanja, izdavačku djelatnost, predavanja, konferencije, stručne skupove, simpozije, radionice i druge manifestacije te provodi edukativne aktivnosti i radionice;

– podržava i organizira umjetnička i kulturna događanja u okviru svoga djelokruga;

– osigurava da poslove upravljanja muzejskom zbirkom obavljaju stručni muzejski djelatnici sukladno standardima;

– osigurava dostupnost zbirki u obrazovne, stručne i znanstvene svrhe;

– osigurava prihvatljivo okruženje za javnost i dostupnost građe;

– provodi digitalizaciju muzejske građe;

– obavlja reviziju muzejske građe u muzeju i dostavlja o tome izvješće ministarstvu

nadležnom za poslove kulture i Osnivaču;

– obavlja procjenu povijesne, znanstvene, umjetničke i tržišne vrijednosti muzejske građe za potrebe upravljanja imovinom, za osiguranje i otkup;

– izrađuje stručna mišljenja, vještačenja i elaborate o muzejskome predmetu, građi, zbirci o kojoj skrbi i drugim kulturnim dobrima i za vanjske korisnike;

– obavlja prodaju vlastitih i ostalih promidžbenih, stručnih i znanstvenih publikacija, audiovizualnih izdanja, propagandnog, didaktičkog i edukativnog materijala, razglednica, replika kulturnih dobara, suvenira i drugih proizvoda vezanih uz djelatnost Muzeja;

– obavlja poslove na zaštiti i očuvanju kulturnih dobara u skladu sa Zakonom o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara;

– obavlja stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke,

– provodi zaštitu muzejske građe i muzejske dokumentacije;

– organizira stručna vođenja i programe muzejske edukacije za djecu, mlade, odrasle i ostale skupine, samostalno ili u suradnji s ustanovama i ostalim pravnim osobama registriranim za odgoj i obrazovanje te uključivanje u sustav predškolskog odgoja, osnovnog, srednjeg i visokoškolskog obrazovanja u svrhu edukacije i promocije kulturne baštine i radi s volonterima;

– organizira izložbe, popratne i edukativne programe izvan područja matičnog djelovanja i u inozemstvu;

– obavlja nakladničku djelatnost: izdavanjem stručnih i znanstvenih publikacija, kataloga i časopisa, grafičkih listova, audiovizualnih i drugih izdanja u okviru muzejske djelatnosti;

– obavlja preparatorsko-restauratorsku i konzervatorsku djelatnost u skladu sa Zakonom o muzejima i propisima struke;

– izrađuje suvenire i replike kulturnih dobara,

– obavlja fotolaboratorijske poslove;

– obavljanja knjižne djelatnosti u sustavu Muzeja;

– mentorira i radi sa studentima;

– daje u najam prostore, muzejsku opremu i građu za izložbe, znanstvene, kulturne i ostale svrhe;

– osniva poslovne subjekte uz prethodnu suglasnost Osnivača a radi obavljanja djelatnosti pružanja dodatnih sadržaja (ugostiteljstvo, trgovina, kulturni turizam, edukacija, organizacija događanja i ostalo) s ciljem povećanja broja posjetitelja i kvalitete posjeta,

– obavlja i druge djelatnosti sukladno zakonu.

  Sadržaj kataloga PPMHP omogućava i osigurava korisnicima pravo na pristup informacijama o:

 • općim aktima PPMHP-a (Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelatnosti PPMHP-a)
 • radu Upravnog i Stručnog vijeća (zapisnici sa sjednica, odluke, zaključci)
 • troškovima rada i izvorima financiranja (financijski planovi i izvješća)
 • muzejskoj djelatnosti (podaci o aktivnostima i programima)
 • muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji sukladno propisima kojima je uređena muzejska djelatnost, Zakonu o muzejima (NN. 142/98, NN. 65/09) te Pravilniku o uvjetima i  načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN.115/01)
 • dokumentaciji iz obvezno-pravnih odnosa s pravnim i fizičkim osobama
 • natječajnoj dokumentaciji o provedbi postupaka javne nabave

Način i rokovi ostvarivanja prava na pristup informacijama PPMHP upoznaje javnost o organizaciji rada, uvjetima rada i načinu obavljanja poslova iz svoje djelatnosti davanjem informacija u sredstvima javnog priopćavanja. Pored navedenog, korisnici ostvaruju pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva PPMHP-u, odnosno službeniku za informiranje. Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama dostupan je na: www.ppmhp.hr  i facebook stranici PPMHP-a. Pisani zahtjev:

 • Poštom na adresu sjedišta, Muzejski trg 1, 51 000 Rijeka
 • Elektroničkom poštom na adresu uprava[at]ppmhp.hr.
 • Telefaksom na broj +385 51 213-578

Usmeni zahtjev:

 • telefonom na broj: + 385 51213578
 • na zapisnik u prostorijama PPMHP-a ponedjeljkom i srijedom od 9.30 – 11.30 sati.

Ako je zahtjev podnesen u usmenom obliku, o tome će se sastaviti Zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja o tome će se sastaviti službena zabilješka. PPMHP, sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, ima pravo na naknadu od korisnika stvarnih materijalnih troškova kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. PPMHP će podnositelju usmenog ili pisanog zahtjeva omogućiti pristup informaciji u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, odnosno na način i u rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Ovdje možete sknuti Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji u doc ili pdf formatu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu – pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu – pdf i csv

Izvješće o zaprimljenim zahtjevima i proslijeđenim informacijama u 2011. godini – pdf

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka – pdf

Odluka o imenovanju službenika za informiranje – pdf