Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pravo na pristup informacijama

KATALOG INFORMACIJA POMORSKOG I POVIJESNOG MUZEJA HRVATSKOG PRIMORJA RIJEKA   Katalog informacija ustrojen je sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” 172/03, 144/10, 37/11, 77/11) radi omogućavanja i osiguravanja prava na pristup informacijama svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama (dalje: korisnik prava na informaciju) putem otvorenosti i javnosti djelovanja Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka (dalje: PPMHP), kao tijela javne vlasti čiji su programi ili djelovanje zakonom utvrđeni kao javni interes te se u cijelosti ili djelomično financiraju iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pravo na pristup informacijama ostvaruje se na način i u postupku utvrđenom Zakonom o pravu na pristup informacijama, podzakonskim propisima donesenim na temelju navedenog Zakona, kao i na temelju drugih zakona, podzakonskih propisa i općih akata. Pravo na pristup informacijama obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacija i obvezu PPMHP-a da omogući pristup zatraženoj informaciji i da redovito objavljuje informacije kada za to i ne postoji poseban zahtjev već takvo objavljivanje predstavlja obvezu određenu zakonom ili drugim općim propisom. Informacija je napisani, nacrtani, slikovni, tiskani, snimljeni, magnetni, optički, elektronički ili drugi zapis podataka u pojedinačnom predmetu koji čini sadržajnu cjelinu, a koji posjeduje, stvara, raspolaže i nadzire PPMHP.

Osnovni podaci  o Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja Rijeka

Naziv tijela javne vlasti:                                     Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka (PPMHP)
Sjedište:                                                               Muzejski trg 1, 51000 Rijeka
Ravnateljica:                                                        Nikolina Radić Štivić
Telefon:                                                               051/213-578, 553-666, 553-667
Telefaks:                                                              051/213-578
E-pošta:                                                                uprava[at]ppmhp.hr; info[at]ppmhp.hr
Internetske stranice:                                         www.ppmhp.hr
OIB:                                                                       06230677933  

PPMHP ima status javne ustanove koja muzejsku djelatnost obavlja kao javnu službu. Muzej obavlja svoju djelatnost sukladno Zakonu o muzejima i Zakonu o zaštiti kulturne baštine, a matičnu djelatnost druge razine sukladno Zakonu o muzejima (NN 142/98) i Pravilniku o načinu i mjerilima za povezivanje u sustav muzeja Republike Hrvatske (NN 120/02). Osnivač PPMHP-a je Primorsko – goranska županija, a prava i obveze osnivača obnaša Skupština Primorsko – goranske županije temeljem rješenja Ministarstva kulture RH Klasa:023-03/94-01-65, Urbroj:532-03-3/1-94-01 od dana 22. veljače 1994. godine. PPMHP raspolaže informacijama koje proizlaze iz djelokruga rada Muzeja. Djelatnost PPMHP-a obuhvaća:

 • sustavno sakupljanje, čuvanje i istraživanje predmeta i zbirki značajnih za povijest, povijest pomorstva i kulture, etnografiju i arheologiju Primorsko-goranske županije i njezinih rubnih područja,
 • stručnu i znanstvenu obradu i sistematizaciju u zbirke,
 • trajno zaštićivanje muzejske građe, muzejske dokumentacije, muzejskih lokaliteta i nalazišta, njihovo neposredno i posredno predočavanje javnosti putem stalnih i povremenih izložaba,
 • objavljivanje podataka i spoznaja o muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji putem stručnih, znanstvenih i drugih obavijesnih sredstava,
 • dopunsko educiranje mladeži i odraslih u suradnji s prosvjetnim i drugim ustanovama,
 • restauriranje i konzerviranje predmeta,
 • fotolaboratorijski poslovi i slični poslovi i usluge,
 • iznajmljivanje slobodnog prostora, pomagala i muzejske građe za izložbe, kulturne i ostale namjene,
 • druge poslove određeni zakonom i Statutom PPMHP.

  Sadržaj kataloga PPMHP omogućava i osigurava korisnicima pravo na pristup informacijama o:

 • općim aktima PPMHP-a (Statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se uređuju pojedina pitanja iz djelatnosti PPMHP-a)
 • radu Upravnog i Stručnog vijeća (zapisnici sa sjednica, odluke, zaključci)
 • troškovima rada i izvorima financiranja (financijski planovi i izvješća)
 • muzejskoj djelatnosti (podaci o aktivnostima i programima)
 • muzejskoj građi i muzejskoj dokumentaciji sukladno propisima kojima je uređena muzejska djelatnost, Zakonu o muzejima (NN. 142/98, NN. 65/09) te Pravilniku o uvjetima i  načinu ostvarivanja uvida u muzejsku građu i muzejsku dokumentaciju (NN.115/01)
 • dokumentaciji iz obvezno-pravnih odnosa s pravnim i fizičkim osobama
 • natječajnoj dokumentaciji o provedbi postupaka javne nabave

Način i rokovi ostvarivanja prava na pristup informacijama PPMHP upoznaje javnost o organizaciji rada, uvjetima rada i načinu obavljanja poslova iz svoje djelatnosti davanjem informacija u sredstvima javnog priopćavanja. Pored navedenog, korisnici ostvaruju pravo na pristup informacijama podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva PPMHP-u, odnosno službeniku za informiranje. Obrazac zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama dostupan je na: www.ppmhp.hr  i facebook stranici PPMHP-a. Pisani zahtjev:

 • Poštom na adresu sjedišta, Muzejski trg 1, 51 000 Rijeka
 • Elektroničkom poštom na adresu uprava[at]ppmhp.hr.
 • Telefaksom na broj +385 51 213-578

Usmeni zahtjev:

 • telefonom na broj: + 385 51213578
 • na zapisnik u prostorijama PPMHP-a ponedjeljkom i srijedom od 9.30 – 11.30 sati.

Ako je zahtjev podnesen u usmenom obliku, o tome će se sastaviti Zapisnik, a ako je podnesen putem telefona ili drugog telekomunikacijskog uređaja o tome će se sastaviti službena zabilješka. PPMHP, sukladno članku 19. Zakona o pravu na pristup informacijama, ima pravo na naknadu od korisnika stvarnih materijalnih troškova kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije. PPMHP će podnositelju usmenog ili pisanog zahtjeva omogućiti pristup informaciji u roku od 15 dana od dana zaprimanja zahtjeva, odnosno na način i u rokovima propisanim Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Ovdje možete sknuti Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informaciji u doc ili pdf formatu.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu – pdf

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu – pdf i csv

Izvješće o zaprimljenim zahtjevima i proslijeđenim informacijama u 2011. godini – pdf

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka – pdf

Odluka o imenovanju službenika za informiranje – pdf