Natječaj
Datum:

Na temelju članka 27. Zakona o muzejima („Narodne novine“ broj 142/98 i 65/09.) i članka 18. i 19. Statuta Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, Upravno vijeće Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka raspisuje

 

N A T J E Č A J
za izbor i imenovanje ravnatelja

Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka

         Ravnatelj se imenuje na mandatno razdoblje od četiri godine.
Za ravnatelja Muzeja može biti imenovana osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i najmanje pet godina rada u muzejskoj struci, kao i osoba koja je stekla visoku stručnu spremu sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, te da je istaknuti i priznati stručnjak na području kulture s najmanje deset godina rada u kulturi,
  • poznavanje jednog stranog jezika.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni obavezno priložiti sljedeće:

  • životopis s popisom objavljenih stručnih i znanstvenih radova,
  • dokaz o hrvatskom državljanstvu (u preslici),
  • presliku važeće osobne iskaznice,
  • presliku diplome o stečenoj stručnoj spremi,
  • dokaz o radu u muzejskoj struci ili o radu u kulturi (preslika radne knjižice, potvrda),
  • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika,
  • plan razvoja i okvirni program rada Muzeja za četverogodišnje razdoblje,
  • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od tri mjeseca).

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju utvrđenih uvjeta dostavljaju se na adresu: Pomorski i povijesni muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, Muzejski trg 1, 51000 Rijeka s naznakom: „Za natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Muzeja –   NE  OTVARATI – “.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju utvrđenih uvjeta podnose se u roku od 15 dana od dana objave u „Novom listu“ i na internet stranici Muzeja www.ppmhp.hr.
Nepotpune i nepravovremene prijave na natječaj neće se razmatrati.
O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.
Izrazi koji se u tekstu natječaja koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške i na ženske osobe.

Ostale objave

Događanja u srpnju

Događanja u srpnju

LOKACIJA GUVERNEROVA PALAČA Trg Riccarda Zanelle 1, Rijeka radno vrijeme: ponedjeljak od 9 do 16; utorak – subota od 9 do 20, nedjelja od 9 do 13 h Muzej je praznicima i blagdanima zatvoren. http://ppmhp.hr/ Svakog četvrtka ulaz u Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog...

Pročitajte više
Skip to content