Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka

120 godina – Neolitičko kameno oruđe

Kamena sjekira
Rijeka, Kantrida
4. tisućljeće prije Krista
kamen, glačano
9 × 4,4 cm
PPMHP AO-PPZ 969

Kameni klin
Rijeka, Kantrida
4. tisućljeće prije Krista
kamen, glačano
17,3 × 4,4 cm
PPMHP AO-PPZ 970

Prigodom izgradnje stambene višekatnice na Kantridi 1964. godine radnici su pronašli dva primjerka glačanog kamenog oruđa. Nisu poznate okolnosti nalaza. Čini se da je riječ o ostavi dragocjenih predmeta, koje možemo ubrojiti u najstarija materijalna svjedočanstva o boravku ljudi na području grada Rijeke.
Najbliži naseobinski lokalitet na kome se odvijaju arheološka istraživanja nalazi se na vrhu brijega Solin iznad uvale Martinšćica. On je zaposjednut krajem mlađeg neolitika, a nekoliko ulomaka keramičkih posuda iz depoa Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka, pronađenih na području Gračišća kod Velog vrha iznad Pulca, također pripadaju tragovima naseobine s kraja neolitičkog razdoblja. Nalaz s Kantride možemo atribuirati isključivo prema tipološkim karakteristikama. S obzirom na način obrade kamena i veličinu predmeta oni se mogu svrstati u vrlo širok vremenski raspon od razvijenog neolitika (petog tisućljeća prije Krista) do ranog eneolitika (kraja četvrtog tisućljeća prije Krista).
Veći je predmet ručni klin – udarač, a manji je sjekira; načinjeni su poliranjem mekog eruptivnog kamena iz skupine tufita, kakav ćemo pronaći na području Banovine i srednje Bosne. Riječ je o dragocjenim predmetima, koji su bili u funkciji obrade organskih materijala, odnosno skidanja kože i mesa s tijela ubijenih životinja. Jedna mala lovačka stanica, odnosno zaklonište pradavnih skupina lovaca i sakupljača, bila je i u pećinici nasuprot Svete Ane u Sušačkoj Dragi, ali je taj lokalitet uništen izgradnjom željezničke pruge.2 Predmeti s Kantride zasada su jedino svjedočanstvo o kretanjima malih skupina lovaca i sakupljača priobalnim obroncima uz Riječki zaljev, stari najmanje šest tisuća godina.

Skip to content